Privacystatement

De Nederlandse Vlaamse Vereniging Van de Rorschach en Projectieve methoden (verder te noemen: NvvR), gevestigd te Vught en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40482014  hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe de NvvR met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie de NvvR persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) leden en inschrijvers voor scholingen.
 2. bezoekers aan het vestigingsadres van NvvR;
 3. bezoekers van www.rorschachvereniging.nl dan wel rorschach.nl ;
 4. deelnemers aan scholingen van de NvvR
 5. alle overige personen die met de NvvR contact opnemen of van wie de NvvR persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar bestuursleden.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

De NvvR verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of scholingsbijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens (terug te herleiden naar de webformulieren);
 2. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van de NvvR zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

 

 1. Doeleinden verwerking

De NvvR verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten, versturen van nieuwsbrieven en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 2. het verbeteren van de website https://www.rorschachvereniging.nl  / www.rorschach.nl
 3. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

 

 1. Rechtsgrond

De NvvR verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. het declareren aan derden, zoals bijv. aan een werkgever ;
 3. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 1. Verwerkers

NvvR kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van NvvR persoonsgegevens verwerken. De NvvR sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

De NvvR deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van een scholingsactiviteit is aangewezen is. De NvvR deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 

 1. Doorgifte buiten de EER

De NvvR geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt de NvvR ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

De NvvR bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De NvvR hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 2. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

 

 1. Wijzigingen privacystatement

De NvvR kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van de NvvR gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht de NvvR te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met de NvvR door een e-mailbericht te sturen naar info@rorschachvereniging.nl.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop de NvvR persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met NvvR door een e-mailbericht te sturen naar info@rorschachvereniging.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).